...
HAVA DURUMU
hava durumu

artvin

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 16 Kategoride 1758 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Kaymakam ve Bütün Siyasi Partiler Engellilere Umut Işığı Oldu

21 Ekim 2019 - 150 kez okunmuş
Ana Sayfa » Artvin»Kaymakam ve Bütün Siyasi Partiler Engellilere Umut Işığı Oldu
Kaymakam ve Bütün Siyasi Partiler Engellilere Umut Işığı Oldu

İlçemizde Kaymakam Musa Göktaş,
Bazı Daire Amirleri ve Bütün Siyasi Parti Teşkilatları Şavşatlı Engellilerle Bir Araya Gelerek Engelsiz Bir Şavşat için El Ele Dediler

 

İlçemizde Kaymakam Musa Göktaş, bazı daire amirleri ve bütün siyasi parti teşkilatları Şavşatlı engellilerle bir araya gelerek engelsiz bir Şavşat için el ele dediler.Şavşat Bedensel engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde engellilerle yemekte bir araya gelen Kaymakam Musa Göktaş, Hastane Başhekimi Op.Dr. Gürol Köroğlu, Şavşat Sos yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kandemir Dede, AK Parti İlçe Başkanı EtemşahCoşkun, CHP İlçe Başkanı İmran Kayaoğlu, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunoğlu, Belediye Meclis Üyesi İş Adamı Bayram Aydın engelsiz bir Şavşat için el ele diyerek engelliler le birlikte yemek yiyerek yemek sonrası engelli lerin sorunlarını dinlediler.
Hep birlikte yenilen yemek sonrası Kayma kam Musa Göktaş bütün engellilerle tek tek ilgilenerek sohbet ederek sorunlarını dinledi. 

 

ENGELLİLERİMİZ DEVLETİN SICAK KOLLARINDADIR

Kaymakam Musa Göktaş Engelli lerin tamamı ile görüşerek sorunlarını dinledikten sonra “Sağlık sorunları bu lunan bazı engellilerin bir an önce has taneye götürülerek tedavileri yapılaca ktır. Yardıma muhtaç olan engellileri mizin tamamı Kaymakamlığımız bün yesinde ihtiyaçları tespit edilerek ne gerekiyorsa o yapılmaktadır. Buradan sonrada daha titiz bir şekilde bu çalış malar devam edecektir.”
İŞARET DİLİ
KURSU AÇILACAK
Konuşma engelli ile sohbet etmeye çalışan Kaymakam Musa Göktaş, “Bu rada şunu görüyorum. İşaret dili hep imizin bilmesi gereken bir dildir. İlçe mizde derhal bir işaret dili kursu açıla cak ve bende bu kursa gezeceğim. An laşılmamak, anlamamak çok kötü bir durum” diyerek bu kursun açılması için ilgili birimlere talimat verdi. İlçe mizde şu an engellilerimiz ihtiyaç duy dukları malzemeler devletimiz ve der neğimiz tarafından karşılanmıştır. Bu oldukça sevindirici bir durumdur. Te kerlekli, sandalye ihtiyacımız şu aşa mada yoktur. Fakat elbette ileriye doğu olacaktır. Çünkü bu sandalyeler bozul duğu zaman yapımı oldukça zor. Oldu ğu zamanda devletimiz ve temsilcileri olan bizler engellilerimizin yaşamları nı kolaylaştırmak için her zaman yan larındadır.
Engellilerin gönüllerini fetheden Kaymakam Musa Göktaş, “Benim her gittiğim yerde şehit aileleri, engelli vatandaşlarımız, yaşlılar, dul ve yetim ler yani hayata 1 0 yenik başlayan va tandaşlarımız hep önceliğimiz olmuş tur. Pozitif ayrımcılık bir tek bu vatan daşlarımıza yapılacaktır. Ben burada görev yaptığım sürece hep sizlerin ya nında olacağım. Ülkemizde yaklaşık 12 Milyon engelli vatandaşımız var. Burada kaldığım sürece bende sizler den biri olacağım. Benim dernek baş kanımızdan ve sizlerden isteğim engel li kardeşlerimizi dışarı çıkarmanızdır. Evlerde hapsetmeyeceğiz. O kardeşle rimizin dışarı çıkmaları için bizler devlet olarak, kaymakam olarak ve bir fert olarak ne gerekiyorsa yapmaya ha zırım. Bu konularda ki yapacağınız bü tün aktivitelere katılmaya çalışacağım. Bize fikirlerle gelin, devlet olarak kay makamlık olarak yapabileceğimiz fiki rlerle gelin. Şu anda kullanmış olduğu nuz bu yerin fiziki şartlarının çok iyi olduğunu gördüm. Emeği geçenlere te şekkür ediyorum. Halk eğitim ve Milli eğitim bünyesinde çeşitli kurslar plan layacağız. Bu konuda gözümüzden ka çan bir şeyler olursa bize getirin. Ge rekli desteği şatların el verdiği ölçüdeyapacağız. Kurslar noktasında, teker lekli sandalye noktasında, sosyalleşme noktasında ne gerekiyorsa imkanlar öl çüsünde yapacağız. Benim sizden tek isteğim evde kalan engelli vatandaşla rımızı, sizler buraya teşvik edin. Ev den çıkmalarını sağlayın.” Dedi
Göktaş “Bu kardeşlerimizi toplu mun her an her zaman bir parçası ol duklarını ve özel insanlar olduklarını bütün topluma hissettirmemiz gerekir. Herhangi birimizde engelli olabiliriz. Her sağlam insanda bir engelli adayı dır. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Biz ler Kaymakamlık olarak ilçemizdeki engellilerin tamamı devletimizin ver miş olduğu imkanlardan faydalanmak tadırlar. İlçemizde ulaşamadığımız ve ya engelleri dışında sorunu olan bir en gellimiz yoktu. Her zaman onlarla bir likte olmak ev ziyaretleri yapıyor ol mamız bu kardeşlerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu bilinç le hareket ediyoruz. Devletimiz son yıllarda engellilerimiz için çok önem li yasal düzenlemeler yapmıştır. Artık engellilerimiz dipte köşede değil dev letimizin sıcak kolları altında çok öne mli bir güvence içerisindedirler. Konu şamayan dillerine ses olmak, tutmayan ellerine el olmak, yürüyemeyen ayak larına ayak olmak, görmeyen gözlerine göz olmak bizlerin yaşadığımız hayat taki en büyük önceliğidir. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyo rum.
AK Parti İlçe Başkanı Etemşah Coşkun yapmış olduğu kısa konuş mada, “Köylerimizde ve ilçemizde çok sayıda engellimiz vardır. Hüküme timiz son yıllarda engelliler için çıkar mış olduğu yasalar ve düzenlemeler ile engellilerimizin sorunları büyük ölçü de çözülmüştür. Bizler insan olarak da bu kardeşlerimizin her zaman yanların dayız. Yapacakları faaliyetlerde yanla rında olacağız. Bütün siyasi partilerin burada olması sevindirici ve ilçemiz halkının bu işi ne kadar önemle sahip lendiği anlamına gelmektedir. Engel bedende değil vicdanlardır. Emeği ge çen herkese çok teşekkür ediyorum.” Dedi.
CHP İlçe Başkanı İmran Kaya oğlu da yapmış olduğu konuşmada, “Her sağlam insan birer engelli ada yıdır. Yarın bizlerinde ne olacağı belli değildir. Bu kardeşlerimizin mutluluğu ve engellerinin azaltılması noktasında ne gerekiyorsa bizler yapmaya hazırız. Bu kardeşlerimizle birlikte olmak biz lerin insanlık görevidir. Bu kardeşleri miz özel insanlardır. Yaşamış oldukları hayat kendi tercihleri değildir. Bizlerde birer engelli adayıyız. Sizlerin bizlerin baş tacısınız. Sizlerin yaşam şekillerini kolaylaştırmak bizlerin hem bulundu ğumuz makamların hem de insan ola rak görevimizdir. İlçemizde engellile rimizin yaşam standartlarını yükseltmek için hareket alanlarını kolaylaştırmak

İçin çalışmalıyız. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırız.” Dedi.
İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunoğlu da, “Sizler bizler için çok önemli ve değerlisiniz. Her türlü istekleriniz bizler tarafından ön celikle çözümü için ne gerekiyorsa o yapacaktır. Engellilere hizmet öncelik lidir. Bu ve özel günlerinde verilen ye mekleri sürekli hale getirmemiz lazım. Bizler emrinizdeyiz. En güzel gelece ği sizler sunmak insanlık görevimizdir. Bu güzel gün ve yemekte katılım gös teren idarecilerimize ve bütün siyasi parti temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum
Belediye Meclis Üyesi ve İş Ada mı Bayram Aydın da yapmış olduğu konuşmada, “Derneğimiz ve burada ki arkadaşlarımız için ne gerekiyorsa lar. Bizlere güç ve moral verdiler. Der neğimiz artık sahipsiz değil. Bizler sa hipsiz değiliz. Derneğimiz daha önce leri çok büyük faaliyetler yaptı. Araç gereçten gezilere, organ nakline, kan ve ilik bağışlarına kadar. Geziler ker mesler, müzik eğlenceler ve yaptığı et kinlikler ile birçok TV kanallarının ilgi odağı oldu. Engelsiz Yaşam Koromuz, Engelsiz Yaşam Tiyatro ekibimiz bir çok il ve ilçelerde oyunlarını oynayıp kadılar. Yeri geldi bizlere şarkılar tür küler okudular. Ülkemizin çok önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiler. Atamızın huzuruna çıkardılar, Mecli se götürdüler devlet büyüklerimiz ile görüşme imkanı bulduk. Şu ana kadar burada kendisinin de ihtiyacı olduğu halde hiçbir ücret almadan burada ça lışması bu derneğin bizlere adeta anne lik yapmıştır. Kendisine çok çok teşek kür ediyoruz.  yapılacaktır. Bizler bu kardeşlerimi ze göstermiş olduğumuz ilgi ve sorun larını azaltma noktasında gerekenleri yapmak bizlerin insanı görevidir. Top lumun huzuru mutluluğu hep beraber olunca güzeldir. Bir kardeşimizin sıkıntısı hepimizin sıkıntısı olmalıdır. Hayat Paylaşınca güzeldir. Maddi ma nevi ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırım.” Dedi.

 

ENGELLİLER KAYMAKAM
MUSA GÖKTAŞ VE SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARINDAN MEMNUN KALDILAR

 

Kaymakam Musa Göktaş ve bü tün siyasi parti başkanları, bazı daire müdürleri ve Belediye Meclis Üyesi Bayram Aydın’ın kendilerine göster miş oldukları ilgiden memnun olduk larını dile getirerek engellerimizin azaltılması ve yaşamlarımızın kolay laştırılması için bizlerle birlikte oldu

türkü ve şarkılarını okudular. Onları o günlerde yapan bizler yine aynı kişile riz. Bizlere bu şekilde ilgi olduktan sonra ilçemizin tanıtımı noktasında da birçok etkinlere hep beraber imza ata cağız. Öğrencilerimize kitaplar dağıt tık. Fakir öğrencilerimize ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yaptık. İdareci lerimin ve bütün Siyasi Parti İlçe Baş kanlarının bizlerle birlikte olması bize büyük bir güç verdi. Bu yaşadığımız hayat bizim tercihimiz değildir. Kim senin bizlere ah yazık ne yazık gibi sözlerle acımasını istemiyoruz. Biz ilgi ve sevgi bekliyoruz. Gördük ki bu ilgi ve bu sevgi bize gösteriliyor. Bizlerde bizlere destek veren herkese gönlü ve yüreği bizlerin huzuru için mutluluğu için çarpan herkese çok teşekkür edi yoruz. Ayrıca dernek başkanımız Nur bay Usta ve Dernek Başkan Yardımcısı Solmaz Akgül de bizlere çok büyük il gi gösteriyorlar. Bizleri gezmediğimiz yerleri gezdirdiler. Çanakkale’ye kadar gezilere götürdüler. Yeri geldi kucakla rında taşıdılar, Yeri geldi elbisemizi yı Dernek Başkanı Nurbay Usta İlçe Kaymakamına, daire amirlerine ve bü tün siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve yönetim kurullarına ve Derneğe maddi manevi katkıda bulunan İşada mızı Bayram Aydın’a teşekkür etti.
Nurbay Usta, Konu engelliler olunca hep beraber olmalıyız. Tek amacımız yaşadığımız toplumda en az bir başkası kadar bu kardeşlerimizin de hakkı olduğunu ve kendi zorluğunu aşmakta güçlük çeken ve bu konuda destek olan herkese çok teşekkür edi yoruz.” Dedi.
Kaymakam Musa Göktaş ve bera berindekiler saatlerce engellilerle bir likte olduktan sonra hep beraber Mü zik Öğretmeni Oğuzhan Çelikoğlu ve Türkü Kız Solmaz Akgül’ün okumuş olduğu türkülerle eğlenip şarkı ve tür külere eşlik ederek güzel bir gece ge çirdiler.
Hoş bir sohbet havasında geçen zi yaret sonrası Şavşatlı engelliler kaymakam Musa Göktaş ve diğer katılımcı larla birlikte hatıra fotoğraf çektirdiler.

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler : , ,
TemaFabrika
Teknik Destek