...
HAVA DURUMU
hava durumu

artvin

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 16 Kategoride 1779 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Belediye Meclisi Aralık Ayı Kararları

13 Aralık 2015 - 912 kez okunmuş
Ana Sayfa » Artvin»Belediye Meclisi Aralık Ayı Kararları
Belediye Meclisi Aralık Ayı Kararları

Belediye Meclisi Aralık Ayı Kararları

Artvin Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan toplantısından çıkan kararlar açıklandı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe başkanlığında, belediye başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, belediye meclis üyeleri katıldı.

Artvin Belediye Meclisinin 2015 Dönemi 02.12.2015 Çarşamba Günlü Olağan Oturumunda Alınan Kararların Özeti:

Madde-1) 2464 Sayılı Belediye Gelirlerinde Bazı Gelirler Kanununun sarih hükmü olduğundan değiştirilmesinin imkânsız olduğu, ancak bazı gelirlerin Belediye Meclisinin yetkisinde bulunduğu göz önünde bulundurularak bu maddelerde değişiklik yapılmasının günün koşullarına uygun olacağı düşüncesi ile tarifelerin 01.01.2016 tarihinden geçerli olacak şekilde ekteki tabloda belirtildiği gibi tespitine; Belediye Meclisinin 02.12.2015 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda değişiklik öngören 04.04.2012 tarihli ve 6289 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Kamu Görevlileri Sendikalarına Toplu Sözleşme hakkı tanınmış olduğu, Yerel yönetim hizmetleri hizmet kolunda da ayrıca Sosyal Denge Tazminatının belirlenmesine yönelik sözleşme yapılabileceğinin öngörüldüğü; aynı Kanunun “Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32’nci maddesinde 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15’inci maddesi çerçevesinde Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine Belediye Meclisi’nce, İl Özel İdaresi’nde Vali’nin teklifi üzerine İl Genel Meclisi’nce karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek Sosyal Denge Tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili Mahalli İdarede en çok üyeye sahip Sendikanın Genel Başkanı veya Sendika Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı, İl Özel İdaresi’nde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen 3 ay içerisinde sözleşme yapılabileceği, bu sözleşmenin bu Kanunun uygulanması bakamından Toplu Sözleşme sayılamayacağı, yapılacak sözleşmenin toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanacağı ve sözleşme süresinin hiçbir şekilde izleyen Mahalli İdareler genel seçimini geçemeyeceği hükme bağlandığından; Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için en çok üyeye sahip BEM-BİR-SEN sendikası ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı sözleşme metnini imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocatepe’nin yetkili kılınmasına Belediye Meclisinin 02.12.2015 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi

Madde-3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 59. 60. ve 61. maddelerine dayanılarak 1. dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna 19.11.2015 tarihi itibari ile Gürcistan Tiflis Devlet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Mustafa Güner’in ataması yapılmış olup atamaları ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesinin 2’nci fıkrası gereğince Belediye Başkanı tarafından Meclis üyelerine detaylı bilgi verildi. Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Madde-4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine istinaden 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mahalli idarelerce hazırlanacak Disiplin Amirleri Yönetmelikleri Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Ancak, Mahalli İdarelerin çokluğu ve bu Yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla İç İşleri Bakanlığınca hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığının 30.12.2014 tarihli ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla uygun mütalaa edilen “Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı” ve eki disiplin amirleri çizelgesine bağlı kalarak hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliği ayrıca Devlet Personel Başkanlığından görüş istemeksizin Belediye Meclisimizin kabulü ve 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesine göre ilanından sonra yürürlüğe konulacaktır, ifadesi gereği hazırlanan 6 maddelik “Artvin Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nin kabulüne Belediye Meclisinin 02.12.2015 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi

Madde-5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 16.10.2015 tarih ve 12597 sayılı Bakanlık oluru ile Çevre Temizlik Araç/araçları Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile satın alınarak araç yardımı yapılmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe edilen Ford Marka NMOKKXTP6KFE98059 Şase numaralı kamyonun hiçbir şekilde haciz edilememesi ve satılamamasına Belediye Meclisinin 02.12.2015 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım imar planı Plan işlem numarası NİP-16392-1, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı Plan işlem numarası UİP-7328-15 olan ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL tarafından düzenlenmiş olan Artvin Merkez Yeni Mahalle sınırları içerisinde ve tapu kaydında F-47-C-07-A-1-D kadastro paftasında 24 no.lu bölmede yaklaşık 6.860,84 m²’lik orman vasıflı alanı kapsamaktadır. Planlama alanı 27950-28050 yatay koordinatları ile 31650-31750 dikey koordinatları arasında, Ülke koordinat sisteminin F-47-C-07-A-1-D numaralı 1/1000 ölçekli ve F-47-C-07-A numaralı 1/5000 ölçekli halihazır paftalarında, mevzii koordinat sisteminin 40-S-I-A numaralı 1/1000 ölçekli ve 40-S numaralı 1/5000 ölçekli imar paftalarında bulunmaktadır Planlama alanı topoğrafik olarak eğimli bir karaktere sahiptir. Hâlihazırda planlama alanının içerisinde orman ağaçları bulunmaktadır. Planlama alanının güneyinde Yeni Mahalle Şehir Stadı, kuzeyinde ormanlık alan, doğusu ve batısında konut alanları mevcuttur.

Bahsi geçen taşınmaz 1/100000 Çevre Düzeni Planında Ağaçlandırılacak alanda yer almaktadır. 1/100000 ölçekli planın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli fiziksel planlara bağlayıcı bir durumu söz konusu değildir. Bu tip alanlarda çevre düzeni planı varlığı öncesinde hazırlanan mevzii imar planları üst ölçek planın varlığıyla yerini uygulama imar planlarına bırakmıştır. Bu nedenle uygulama imar planının üst ölçek plan kararının olabilmesi amacıyla 1/5000 nazım imar planı hazırlanmıştır. İmar Plan değişikliğinin amacı, söz konusu taşınmazın sağlık tesis alanı olacak şekilde planlanmasıdır. Alanda önerilen yapılaşma koşulları Emsal:2 Yençok=Serbest şeklinde planlanmıştır. Plan zemin etütleri İl sağlık müdürlüğü tarafından yapı inşasından önce tamamlanacaktır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesinin 1. Fıkrasında; ‘‘İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’ bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı dikkate alınarak, 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince uygunluğuna; Belediye Meclisinin 02.12.2015 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak Aralık ayı oturumuna son verildi.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

TemaFabrika
Teknik Destek