...
HAVA DURUMU
hava durumu

artvin

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 16 Kategoride 1769 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

1.ve 2. Grup Memeli Av Hayvanların GÜNCEL Avlanma Yasağı 12 Ocak’ta Başladı

29 Ocak 2020 - 192 kez okunmuş
Ana Sayfa » Yazarlar»1.ve 2. Grup Memeli Av Hayvanların GÜNCEL Avlanma Yasağı 12 Ocak’ta Başladı
1.ve 2. Grup Memeli Av Hayvanların GÜNCEL Avlanma Yasağı 12 Ocak’ta Başladı

Artvin Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Necmi Asuman, avlanma süresi
dolan ve av yasağı başlayan hayvanlar hakkında kamuoyuna bilgi verdi.
Başkan Asuman yaptığı açıklamada; Merkez Av Komisyonunun aldığı kararlar gereği, hangi hayvanların, hangi tarihte avlanmaya başlanacağı, hangi tarihte sona ereceğini iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurdu. Ben bir kere daha
av yasağı başlayan hayvanları değerli avcılarımıza hatırlatmak istiyorum. Buna
göre,1. ve 2. gurup avlaklarda av yasağı başladı
Artvin genelinde 12 Ocak 2020 tarihi itibari ile 1. ve 2. gurup avlaklarda;
kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avı sona erdi.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağı başladı. Yasak ile birlikte yaban hayvanla-rın, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemleri göz önüne alındı. Buna göre tüm
avlaklarda; kum kekliği, kınalı keklik ve tavşan avının sona erdiği duyuruldu.
Yasak kapsamına giren hayvanların, avlanması halinde avcılar hakkında idari
ve tazminat para cezası uygulanacak. Avcıların Milli Park alanında avlan-ması
halinde cezanın iki katını ödemek zorunda olacaklar.
Başkan Asuman, “ her zaman söylüyor ve uyarıyorum. Avlanma başlangıç
ve bitiş tarihlerine riayet edilmesini önemle hatırlatıyoruz. Biz kaçak avcılıkla da
mücadele etmek durumundayız. Yasal avcı arkadaşlarımız eğitimlerini almış,
bilgi ve belgeleriyle kanunlara uyan avcıdır. Bu tarihten sonra 1. ve 2. gurup av
hayvanlarını vurmak yasak ve cezai işleme tabi tutulacaktır.”dedi.
KARA AVCILIĞI KANUNU
Kanun Numarası: 4915 Kabul Tarihi: 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete :
Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi
için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını,
geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamaktır.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/505 md.) Bu Kanun av ve yaban
hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av
ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini,
avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına
ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını kapsar.
TanımlarMadde 2 – Bu Kanunda adı geçen; 1) Bakanlık: Çevre ve Orman
Bakanlığını,
2) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
3) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,
4) Av hayvanı: Bu Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça
belirlenen listede yer alan hayvanları,
5) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
6) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan
salındıkları sahaları,
7) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden,
Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
8) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri,
9)baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak
Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
10) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel
avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen
avlakları,
11) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban
hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli
yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile
birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,
12) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve
yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları
13) Üretme istasyonu: Av ve yaban
hayvanlarının üretildikleri tesisleri,
14) Trofe : Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
15) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde
altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,
16) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin
sağlanması hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüd ve envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini,
17) Avlanma plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve
hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,
18) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
19) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,
20) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu
federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,
21) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip,
bu Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av
yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları
halinde verilen belgeyi,
22) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin
ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı, 23) Av yılı: 1 Nisan´dan başlayarak
takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
24) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin
verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,
25) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından
bir saat sonrası arasında kalan zamanı,
26) Avlanma: Bu Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve
usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
27) Yasa dışı avlanma: Bu Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar
dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer
usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi..
28) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen Devlet
avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,
29) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,
30) Döner Sermaye İşletmesi: Bu Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin,
yine sadece bu Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 21.5.1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun
35 inci maddesine göre kurulmuş bulunan Döner Sermaye işletmelerini,
31) Av koruma memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,
32) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda
koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli, ifade eder.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar
TemaFabrika
Teknik Destek